FONTOS INFORMÁCIÓK

Tájékoztató az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez
– utazási csomag az UniFly rendszerében foglalva

 

A repülős és buszos utazási eszközzel szervezett és szállást is tartalmazó utazási ajánlatainkkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az Unitravel Kft felelős.

Az Unitravel Kft jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az Önök által foglalt utazási csomag esetén a szolgáltató (légitársaság) az egységes bánatpénzhez képest szigorúbb lemondási feltételeket szabott. Emiatt az ÁSZF 15. pontjának első mondata ekként változik:

“Amennyiben az Utazó a szerződéskötést követően áll el a szerződéstől, a teljes díjnak 100%-át köteles bánatpénzként a UT részére megfizetni.”

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

– Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

– Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

– Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

– Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

– Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek. Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

– Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

– Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

– Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

– Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

– Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

– Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Unitravel Kft a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade Insurance S.A. szervezet révén gondoskodik a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (részletek az unitravel.hu weboldalon), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

ATLASZ-Colonnade Utasbiztosítás és Útlemondási biztosítás

 

ATLASZ Biztosítások

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az Unitravel Utazási Irodánál köthető biztosításokhoz kapcsolódó információkról

 

Utasbiztosítás

 

Útlemondási biztosítás:

 

Fontos információ:

Önrészmentes az Útlemondási biztosítása, amennyiben jelentkezéskor ATLASZ Prémium vagy Privileg Utasbiztosítással együtt köti az utas! (2024.01.01-től az ATLASZ Classic nem váltja ki az ATLASZ útlemondás biztosítások önrészét.)

 

További információk:

Bővebb tájékoztatást és információkat az ATLASZ – Colonnade weboldalán találhatnak!

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatvédelmi tájékoztató

1.    Bevezetés, általános információk

Unitravel Kft; 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 27.; cégjegyzékszám: 01-09-862616; a továbbiakban: Unitravel) jár el adatkezelőként; a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el és megóvja ügyfelei személyes adatait.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

2.       Meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

ügyfél: az Unitravel termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Unitravellel utazási szerződést kötők.

személyes adatok különleges kategóriái: a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok és az egészségügyi adatok;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amelymegfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

weboldal: www.UniTravel.hu

 

3.       Az adatkezelés elvei

Az Unitravel megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatok mindenkor megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

–                      felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes

–                      pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek

–                      tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükségesideig lehessen azonosítani.

Továbbá:

–                      személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet,

–                      az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie,

–                      csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig,

–                      személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető,

–                      Unitravel olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett;

–                      személyes adatokat oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

4.       Az Unitravel által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Unitravel a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 

  1. Érdeklődés szolgáltatás iránt és egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

Adat

Adatkezelés célja

név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

érdeklődés tárgya (pl: időszak, hossz, úti cél, szállás, ellátás besorolás, résztvevők száma, kora, kiutazás módja, ár preferencia, megjegyzés );

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

  1. Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, ajánlatkérés során, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység

Adat

Adatkezelés célja

e-mailcím, név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

érdeklődés tárgya;

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

feliratkozás dátuma

technikai ellenőrzés céljából

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, az érdeklődő leiratkozhat.

  1. Utazási szerződés kötés

Adat

Adatkezelés célja

név, titulus; születési adatok; nem

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben az utasok adatai is)

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

IV.                Repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

Adat

Adatkezelés célja

név, titulus; születési adatok; nem

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben az utasok adatai is)

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

  1. Weboldal meglátogatása

Adat

Adatkezelés célja

a honlap látogatás időpontja és időtartama

A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatásteljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A.§(3) bekezdése, időtartama 6 hónap.

A Unitravel.hu oldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy az Unitravel és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Unitravel.hu weboldal korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a https://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.

  1. Profilalkotás

Adat

Adatkezelés célja

az adott ügyfél kapcsán végzet I-V. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége

Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Unitravel Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.    Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Unitravel általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

(a)                az Unitravel cégcsoportján belül, beleértve az Unitravel anya- és leányvállalatait;

(b)               az Unitravel vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(c)                az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);

(d)               más utazásszervezőkkel (amennyiben a szolgáltatást más szervező biztosítja)

(e)               felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

(f)                 könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival

(g)                informatikai rendszereinek szolgáltatóival

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan Az Unitraveláltal kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg:Unitravel Kft; 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 27.; Telefonszám: + 361 302 1295; e-mail cím: [email protected]

 

6.       Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Unitravel mint utazási iroda többféle informatikai szolgáltatást is igénybe vesz. Ezek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Ezek mellett könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe a Unitravel. Ezek során személyes adatokat is ad át a megbízott adatfeldolgozóknak.

Az Unitravel minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

7.     Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az Unitravel az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

–                      a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

–                      a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

–                      a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

–                      a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben Unitravel törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

8.       Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél azt kéri, hogy Az Unitravel visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, Az Unitravel köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy Az Unitravel kezeli-e a személyes adatait, a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki, nem terjed ki az anonim adatokra, nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra és magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Unitravel a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Unitravel ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

9.       Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

–                      nem terjed ki az anonim adatokra;

–                      a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

–                      nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

–                      magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Unitravel az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az Unitravel az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Unitravel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10.   Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére indokolatlan késedelem nélkül. Unitravel köteles törölni az ügyfél személyes adatait,amennyiben kezeli a személyes adatokat, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Unitravel a személyes adatokat kezeli vagy az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

Az Unitravel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az adatkezelés az Unitravel vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Unitravel kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Unitravel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Unitravel az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit. Az Unitravel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Hírlevélrendszerünkből való törlés automatizált. A felhasználó bármikor törölheti magát, ha válasz e-mailt küld a hírlevélre és a tárgyba az „unsubscribe” szót írja, vagy levelében jelzi a leiratkozás szándékát.

11.   Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére nem terjed ki az anonim adatokra és a nem rá vonatkozó személyes adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjedhet ki.

Az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését, az Unitravel nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek Az Unitraveljogos érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Unitravel általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Unitrave laz ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor tárolhatja az ilyen személyes adatokat, az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Unitravel nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

12.   Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga nem terjed ki az anonim adatokra, a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

13.   Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Unitravel az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

14.   Adatkezelés biztonsága

Az Unitravel számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, a 6. pontban említett adatfeldolgozóknál találhatók meg.

Az Unitravel a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Unitravel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Unitravel az adatkezelés során megőrzi a titkosságot – megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult -, a sértetlenséget – megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét-, a rendelkezésre állást – gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök-.

Az Unitravel és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

15.    Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, Az Unitravel azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot (Unitravel Kft; 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 27. Telefonszám: + 361 302 1295; e-mail cím: [email protected] ). Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]; weboldal: www.naih.hu.

16.   A jelen tájékoztató módosításai

Az Unitravel fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Unitravel adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Hasznos tudnivalók

 

Részvételi díj, gyermek kedvezmény, felárak, akciók

 

Az utazás pontos részvételi díjáról, felárakról és egyéb fizetendő költségekről katalógusunkból illetve a www.unitravel.hu weboldalon is tájékozódhatnak. A meghirdetett utazási csomag első és utolsó napja az úticél eléréséhez használt utazási eszköz igénybevételének kezdő és befejező dátumát jelölik, és beleszámítanak az utazási ajánlatban megjelölt napok és éjszakák számába. A gyermek ár kizárólag 2 felnőttel egy szobában történő elhelyezés esetén érvényes, és minden esetben kötelező megadni a gyermek pontos születési dátumát, melynek helyessége az utazó/megrendelő felelősségébe tartozik.  Ennek elmulasztásából, illetve a pontatlan dátum megadásából származó többletköltség a helyszínen az Utazót terheli. A 0-2 év közötti gyermekek részvételi díja általában ingyenes, ez esetben sem a repülőjáraton, sem a transzferbuszon nem rendelkeznek külön hellyel. A csecsemők elhelyezése a szállodákban általában a szülőkkel egy ágyban történik, rácsos ágy igényüket kérjük, előre jelezzék. (esetenként térítés ellenében) Amennyiben a gyermek az utazás ideje alatt betölti a 2 évet, ez esetben már fizetnie kell a repülőjegyet, illetéket stb. A gyermekkedvezmények szállodánként eltérőek lehetnek, a korhatárt a szállodák határozzák meg, és érkezéskor ellenőrzik, erre irodánknak ráhatása nincsen. A 472/2017 Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott díjemelés számítási módja, alapja igazodik minden esetben az aktuális devizaárfolyamhoz, üzemanyag árakhoz, adókhoz és illetékekhez (számítási alapok a szerződés megkötésekor: aktuálisan érvényben levő harmadik felek által kivetett adók, illeték és egyéb kötelező terhek; az MNB hivatalos napi árfolyamai elérhetőek a következő linken: www.mnb.hu/arfolyamok (2024 január 10-én: 1 EUR = 378,56 HUF, 1 USD = 345,87 HUF árfolyam; az üzemanyag (JET A-1) ára a „Barges FOB Rotterdam High” alapján meghatározott. Ezen összegek emelkedése esetén UT jogosult a arányos díjemelésre a Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve.  Az UT fenn tartja a jogot, hogy időszakosan különböző akciókat hirdessen meg, mely az előzetesen publikált ártól kedvezőbb lehet. Ezzel kapcsolatban irodánknak nem áll módjában kompenzációt nyújtani. Tájékoztatjuk róla, hogy a weboldalon helyesírási és feltöltési hibák előfordulhatnak, ezért felelősséget az UT nem vállal.

 

Helyi idegenforgalmi és klímavédelmi adók

 

Ezek az adótípusok a helyszínen a szálláshelyen fizetendőek. A helyi adókat a részvételi díj nem tartalmazza.

Az idegenforgalmi adók összege év közben változhat a helyi hatóságok döntése alapján a következő lista 2024 januárban készült és tájékoztató jellegű:

Görögország

2024 január 1-étől a klímaadó értéke a főszezonban (márciustól-októberig):

2 csillagos szálláshely esetén: 1,5 EUR/fő/éj
3 csillagos szálláshely esetén: 3 EUR/fő/éj
4 csillagos szálláshely esetén: 7 EUR/fő/éj
5 csillagos szálláshely esetén: 10 EUR/fő/éj

Thaiföld: A thai kormány belépési díjat vezetett be 2023. június hónapjától a turisták részére, melynek értéke 300 THB.

Spanyolország: Az adó értéke a turisztikai célponttól függően változik.

Legtöbb városban: 2-3* hotel esetén 1 EUR/fő/éj, 4-5* hotel esetén 2 EUR/fő/éj fizetendő a szállodába érkezéskor a helyszínen. Barcelonában körülbelül  2,75 EUR/fő/éj (2024. áprilistól 3,25 EUR/fő/éj). Mallorcán az idegenforgalmi adó mértéke eltér a többi régióban alkalmazott adó mértékétől (5* hotel 4 EUR/fő/éj, 3-4* hotel 3 EUR/fő/éj, 2* hotel és apartmanok 2 EUR/fő/éj, hostel 1 EUR/fő/éj).

Franciaország: 2024 január 1-étől az idegenforgalmi adó értéke Párizsban.

3 csillagos szálláshely esetén: 5,2 EUR/fő/éj
4 csillagos szálláshely esetén: 8,13 EUR/fő/éj

Olaszország: Az adó értéke a turisztikai célponttól függően változik.

Róma 4 csillagos szálláshely esetén: 7,5 EUR/fő/éj
Nápoly 4 csillagos szálláshely esetén: 4,5 EUR/fő/éj
Szicília 4 csillagos szálláshely esetén: 3,5 EUR/fő/éj
Rimini 4 csillagos szálláshely esetén: 3 EUR/fő/éj
Ischia 4 csillagos szálláshely esetén: 2 EUR/fő/éj

Emirátusok: Az Egyesült Arab Emírségekben szinte minden szálloda megkövetel egy bizonyos összegű kauciót. Dubai, Abu Dhabi és Ras Al Khaimah turisztikai minisztériumának előírásai szerint minden turista számára kötelező az idegenforgalmi adó megfizetése.

3* szálloda – 10-15 Dirham szobánként és éjszakánként
4* szálloda – 15 Dirham szobánként és éjszakánként
5* szálloda – 20 Dirham szobánként és éjszakánként

Maldív-szigetek: Zöld adó a szálláshelyeken körülbelül 6 USD/fő/éj.

Seychelle-szigetek: Az idegenforgalmi adó értéke: 25-100 között SCR/fő/éj (körülbelül 660-2650 Ft/fő/éj).

Zanzibár: Az idegenforgalmi adó értéke: 5 USD/fő/éj.

 

Szálláshelyek és környezetük, ellátás

 

Az Unitravel Utazási iroda jellemzően az egész szezonra lekötött, un. garanciális szobákkal rendelkezik. A katalógusban illetve a weboldalon található szálláshelyek kategóriába sorolása mindig az adott ország előírásainak felel meg, melyek eltérhetnek a Magyarországon megszokott normáktól. Azonos szálláskategórián belül is jelentős minőségbeli eltérések lehetnek, a szállodai szobák elosztása pedig minden esetben a szálloda hatáskörébe tartozik. Az apartmanokat hivatalosan nem kategorizálják, mindazonáltal a katalógusunkban feltüntetett besorolások irodánk személyes tapasztalatain és korrekt szakmai meggyőződésén alapulnak.
Utas kéréseket továbbítani tudunk, azonban garantálni nem. A feltüntetett szobaképek tájékoztató jellegűek, egy adott szobatípuson belül többféle berendezésű, felszereltségű és kinézetű szoba található, így nem garantáljuk, hogy a képen látható szobában történik az elhelyezés. A tengerre néző kilátást gyakran akadályozhatja a növényzet, vagy egy másik épület. A szállodákban előfordulhat időszakos áram és vízhiány.  Nemzetközi gyakorlat szerint a szobákat érkezéskor általában 14.00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10.00-ig szükséges elhagyni. Bizonyos esetekben, amennyiben a szabad kapacitás lehetővé teszi, késői kijelentkezés igényelhető, felár ellenében, mely az Utast terheli. Az azonos kategórián belüli szállodaváltoztatás jogát fenntartjuk. Sajnos előfordulhat, hogy a szálloda előzetes értesítés nélkül túltölti magát, ez esetben hasonló, vagy magasabb kategóriájú szállást ajánljunk fel. A legtöbb szálláson a szobai széfek térítés ellenében vehetők igénybe, azonban így is javasoljuk használatukat, hiszen a szobában hagyott értékekért a szálloda nem vállal felelősséget. Előfordulhat, hogy bizonyos szálláshelyen letétet kérnek a légkondicionáló távirányítóért, televízió távirányítóért, strandtörülközőért stb. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mediterrán úti céloknál az élet éjszaka is élénken zajlik, így előfordulhat, hogy az egyes szórakozóhelyek, illetve programok zaja behallatszódik a szállodába. Építkezések egész évben előfordulhatnak, ezekre irodánk nincs befolyással.  Az ellátás minden szálláshely esetén eltérő lehet, az all inclusive körébe tartozó pontos ellátást valamint a szolgáltatások körét a szállodák saját hatáskörükben jogosultak meghatározni, előfordulhat, hogy bizonyos szálláshelyeken az adagokat a séfek tálalják, vagy, hogy az italokat műanyag poharakban szolgálják fel (jellemzően a balesetek elkerülése végett). Kérjük, érkezéskor mindig tájékozódjanak a recepción, hogy az all inclusive ellátásba mely szolgáltatások tartoznak bele, és melyekért kell fizetni. A bárok és éttermek nyitva tartását szintén a szálloda határozza meg. Az all inclusive csomag tartalmát a szállodák általában a recepció környékén illetve a szobákban is feltűntetik. Az előzetesen adott információkat a szállodák saját hatáskörükben bármikor megváltoztathatják. Amennyiben bizonyos ellátást pl. a repülőjárat késése miatt nem vesznek igénybe, ennek díját nem áll módunkban visszatéríteni. A mediterrán országok étkezési szokásai eltérnek az itthonitól, jóval több zöldséget, és kevesebb húst fogyasztanak. Előfordulhat, hogy egyes szállodákban bizonyos ételekért pluszban fizetni kell. Büfé jellegű étkezésnél főleg a főszezonban előfordulhat, hogy az evőeszközökre, tányérokra várni kell, vagy elő és utószezonban a büféétkezés helyett menüt szolgálnak fel, illetve bizonyos szolgáltatások nem, vagy időszakosan működnek.  (csúszda, animációs programok stb).

 
Strand, tengerpart

 

A mediterrán üdülőterületeken homokos, kavicsos, sziklás strandok is előfordulhatnak, a tengerpartok túlnyomó része nyilvános, ahol a napágyakért és napernyőkért fizetni kell, kivéve, ha a szállodai leírásban mást említ. Előfordulhat, hogy az erős hullámzás különböző tengeri növényeket, medúzákat, esetleg törmeléket, egyéb hulladékot sodor a partra.  A szállodai napágyak és napernyők korlátozottan állnak rendelkezésre, mely nem minden esetben azonos a szálláshely férőhelyeinek számával. A szállodák bizonyos esetekben kizárólag letét ellenében biztosítanak strandtörülközőt, olykor kötelező mosatási költséget is kérnek. A medencék vizet higiéniai okokból olykor cserélik, fertőtlenítik, így előfordulhat, hogy ezen időszak alatt nem használhatóak. A szállodai csúszdák valamint a belső medencék nem folyamatosan működnek, kérjük, érdeklődjön a hotelben!

 

Katalógus, fényképek, hotel távolságok

 

A katalógus, valamint a weboldal fényképei tájékoztató jellegűek, így előfordulhat, hogy berendezésben, stílusban Utasaink más szobában kerülnek elhelyezésre. A távolságok becsült értékek, általában légvonalban értendőek, ezen információkat minden esetben a szálláshelytől kapjuk, esetleges eltérések esetén irodánk felelősséget nem vállal, ugyanakkor igyekszünk minden esetben megközelítőleg pontos információt adni.

 
Repülőjáratok

 

A foglaláskor tájékoztatjuk Önöket a repülőjárat tervezett menetrendjéről, melyet a weboldalunkon, illetve a részvételi jegyen is feltüntetünkFoglaláskor tájékoztatjuk Utasainkat az aktuális menetrendről, változás esetén értesítjük Önt közvetlenül, vagy az utazásközvetítő irodán keresztül. Kérjük Utasainkat, hogy mindig a megadott gépindulás előtt legalább 2 órával érkezzenek a repülőtérre! Menetrendváltozás, járattörlés, útvonalváltozás, közbenső leszállás miatt a légitársaságot terheli felelősség, ebből eredő változásokért irodánk nem vállal felelősséget. Az Utasok biztonsága mindig előnyt élvez a menetrend betartásával szemben. Csak repülőjegyet foglaló Utasainkat kérjük legalább 2 nappal indulás előtt tájékozódjon az esetleges menetrendváltozásról!

 
Poggyász és csomaginformációk

 

Repülőjáratainkon a kézipoggyász méretét és súlyát minden esetben a járatot üzemeltető légitársaság feltételei alapján adjuk meg. A Smartwings járatokon a kézipoggyász max. 8 kg, a feladott poggyász max 23 kg súlyú lehet. A Wizzair járatokon a megengedett poggyászok súlyáról és méretéről pontos információt a légitársaság honlapja ad https://wizzair.com/hu-hu/informaciok-es-szolgaltatasok/utazasi-informaciok/poggyasz#/. Az adott járatra vonatkozó poggyász keretet az utazás előtt kézhez kapott utas tájékoztatóban is megadjuk. Kérjük, mindig vegyék figyelembe a légitársaságok által meghatározott csomagokra előírt szabályokat valamint az EU által előírt biztonsági szabályokat. A szigorúbb biztonsági szabályozások korlátozzák a repülőterek ellenőrző pontjain átvihető folyadékok, krémek, zselék mennyiségét. A folyadékok kizárólag egyenként, maximum 100 ml-es kiszerelésben szállíthatóak, ezen tárolókat egy maximum 1 l űrtartalmú átlátszó újrazárható műanyag zacskóba kell helyezni. A vámmentes területen (Duty free) vásárolt folyadékok, krémek, felvihetőek a fedélzetre. Előfordulhat, hogy a biztonsági személyzet a cipők, csizmák levételére szólít fel, a kabátokat, öveket, fém ékszereket minden esetben le kell venni. Javasoljuk, hogy minden folyadékot, éles tárgyat a feladott poggyászban szállítsanak!

 
Helyi asszisztencia, Transzfer, Fakultatív programok

 

A repülőtéren a helyszíni magyar nyelvű asszisztenciát ellátó kolléga várja Utasainkat (eltérő esetben bizonyos úticéljainknál angol nyelvű asszisztencia, vagy sofőr). A képviselő nem mindig tud nemzetközi hívást indítani, így legtöbb esetben sms-ben (vagy egyéb telefononos üzenetküldő programon keresztül) tartja a kapcsolatot az Utasokkal. A helyi képviselő nem minden esetben tudja az Utasokat elkísérni a transzferbuszon, valamint a recepcióig kísérni sem. Alkalmanként előfordulhat, hogy helyi sajátosságok, útviszonyok stb. miatt a transzferbuszok nem tudják megközelíteni közvetlenül a szállodát, szálláshelyet, így lehetséges, hogy a bejáratot gyalogosan kell megközelíteni. A transzferbusz csak annyira tudja megközelíteni a hotel recepcióját, amennyire ez fizikailag és ésszerűen lehetséges. A transzferbuszon hagyott csomagokért irodánk nem vállal felelősséget. A transzferidő a szállás és repülőtér közötti távolság függvénye. A visszautazásról, a transzferbusz érkezéséről tájékoztatják Önöket, illetve bizonyos esetekben a hotelekben kifüggesztett információs tábláról erről maguk is tájékozódhatnak. Ha fontos ügyben járnak el, előfordulhat, hogy a helyszíni asszisztenciát ellátó kolléga késhet az információs óráról, ez esetben kérjük türelmüket.  A fakultatív programokra a helyszínen, helyi képviselőinknél lehet jelentkezni, a kirándulások elindulása mindig létszámhoz kötött. Előfordulhat, hogy egyes esetekben a kirándulások során az előzetesen meghirdetett program módosul, vagy bizonyos látványosságok nem, vagy csak korlátozottan tekinthetőek meg. Ez a részvételi díjat nem befolyásolja. Befizetés előtt kérjük, mindig érdeklődjön a helyszíni asszisztenciát ellátó kollégánál a lemondási feltételekről, illetve a részletekről.

 
Panaszok, segítség

 

Panaszukat, észrevételüket azonnal, még a helyszínen jelezni kell a helyszíni asszisztenciát ellátó kollégának, ennek hiányában az utazási irodának, ahol az utazást lefoglalták. Kollégánk sokszor a leggyorsabban és leghatékonyabban a helyszínen tudja megoldani a felmerült problémát. A helyben nem orvosolható panaszok esetén jegyzőkönyv felvétele szükséges, mely a hazautazást követő panaszkezelés alapja. A konkrét panaszról, kifogásról kérjük, hogy a helyszínen minden esetben vegyenek fel jegyzőkönyvet, amit a helyi képviselőnkkel, ennek hiányában a szálláshely képviselőjével írassanak alá, majd juttassák el irodánknak, segítve ezzel a további ügyintézést.

 
Utazási okmányok: vízum

 

Az Európai Uniós tagállamok esetén a beutazáshoz érvényes új típusú magyar személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél szükséges. Nem magyar állampolgárok vízumkötelezettségével kapcsolatban javasoljuk, hogy forduljanak az illetékes nagykövetséghez, konzulátushoz. A be- és kiutazási feltételek be nem tartása és az ebből eredő problémák az Utazót terhelik. A foglalás során fontos, hogy mindig az érvényes úti okmányban szereplő (mellyel az utazás történik) pontos nevet adják meg. Néhány szállodában érkezéskor elkérik az úti okmányt, ezért javasoljuk egy fénymásolat készítését még az utazás előtt.
A legtöbb országban előírás, hogy az úti okmány a hazautazás dátumát követő 6 hónapig érvényes legyen. Az úti célként választott országra vonatkozó be- és kiutazási szabályokról, előírásokról, tanácsokról a Konzuli Szolgálat honlapján tájékozódhatnak: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 
Csapvíz, vízellátás, egyéb

 

A mediterrán térség országaiban nem javasoljuk a csapvíz fogyasztását! A száraz éghajlatra való tekintettel a vízellátás időnként akadozhat. A meleg vizet általában napkollektorok biztosítják, ezért előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a meleg víz hőfoka ingadozik. A mediterrán országokban előfordulhatnak szúnyogok, rovarok, így szúnyogriasztó és egyéb rovarok elleni szerek csomagolását javasoljuk. Rovarok előfordulhatnak a szobákban, étteremben is, ez nem a higiénia hiányát jelenti. A szálláshelyek közvetlen környezetében előfordulhatnak építkezések, útlezárások, stb, ezen tényre sem a szálláshely, sem irodánk nem rendelkezik befolyással.

 
Egészségügy, éghajlat

 

A mediterrán országokba történő utazáshoz nincs kötelező védőoltás, azonban a megváltozott klíma, az étrend megviselheti a szervezetet, így készüljenek megfelelő gyógyszerekkel, valamint teljes körű betegség baleset és poggyászbiztosítás megkötését javasoljuk. Mielőtt orvost hívnak, feltétlen hívják fel biztosítójukat, hogy hova forduljanak segítségért. Az utazás előtt javasolt illetve kötelező védőoltásokról pontos tájékoztatást az https://oltokozpont.hu/hu oldalon találnak. Adott országra vonatkozó egyéb adatok a www.unitravel.hu oldalon olvashatóak.

 
Mozgásában korlátozottak utazása
 

Kérjük, hogy már érdeklődéskor, de legkésőbb a foglaláskor jelezzék, ha mozgáskorlátozottak számára keresnek nyaralást, és már akkor tájékozódjanak a szállodákról. Az egyes országok szabályozásai esetenként ebben is eltérhetnek az itthon megszokottól. Irodánk kínál olyan szállodákat, melyek fel vannak készülve mozgáskorlátozott utasok fogadására, és rendelkeznek mozgáskorlátozottak számára kialakított speciális szobákkal.  Felhívjunk utasaink figyelmét, hogy mozgáskorlátozottak számára külön, speciális transzfer szükséges, melyet Irodánk tud biztosítani, felár ellenében.

 
Adatvédelem

 

A foglalás során bekért adatokat az Adatvédelmi Szabályzat alapján kezeljük, és információt harmadik félnek, még hozzátartozó családtagnak sem adunk ki. Adatvédelmi Tájékoztató elérhető a www.unitravel.hu oldalon.

A fenti tudnivalók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik.